Portfolio

Portfolio

Portfolio

Parku Kulturor ”Ali Podrimja”

Parku Kulturor ”Ali Podrimja”

Parku Kulturor ”Ali Podrimja”

Parku Kulturor "Ali Podrimja" është projekti kryesor i OJQ DU ART

Parku Kulturor "Ali Podrimja" është projekti kryesor i OJQ DU ART

Parku Kulturor "Ali Podrimja" është projekti kryesor i OJQ DU ART

Ky projekt u nis si një iniciativë qytetare vullnetare në vitin 2016 si konsekuencë e mungesës së një kinemaje në qytetin e Gjakovës për më shumë se 26 vite, dhe njëkohësisht shënoj themelimin e kinemasë së parë të hapur.

Projekti ka qëllime tërësisht jo-profitabile, në të mirën e shoqërisë dhe me fokus në edukimin dhe inspirimin e gjeneratave, poashtu të shërbejë si arenë stimuluese për talentët e rinj që dëshirojnë të shprehin aftësitë e tyre në muzikë, poezi, arte pamore, etj.

Objektivat

Objektivat

Objektivat

Objektivat tona kryesore janë fuqizimi dhe gjithëpërfshirja e komunitetit në aktivitete që mundësojnë socializimin, edukimin dhe frymëzimin e tyre, dhe këto të materializohen në iniciativa në shërbim të komunitetit.

Sot, parku shërben si amfiteatër dhe skenë alternative e kulturës dhe artit në Gjakovë. Filma, dokumentarë, muzikë, art, letërsi, ekspozita, debate e angazhim qytetar.

Parku 2017

Parku 2017

Parku 2017

31 Ngjarje
22 Filma dhe dokumentarë

4 Netë muzikore

3 Debate letrare

2 A ktivitete artistike
16 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 4300

31 Ngjarje
22 Filma dhe dokumentarë

4 Netë muzikore

3 Debate letrare

2 A ktivitete artistike
16 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 4300

31 Ngjarje
22 Filma dhe dokumentarë

4 Netë muzikore

3 Debate letrare

2 A ktivitete artistike
16 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 4300

Parku 2018

Parku 2018

Parku 2018

56 Ngjarje
41 Filma dhe dokumentarë

5 Netë muzikore

7 Debate

3 Ngjarje artistike
19 Vullnetarë

Numri I vizitorëve: 5600

56 Ngjarje
41 Filma dhe dokumentarë

5 Netë muzikore

7 Debate

3 Ngjarje artistike
19 Vullnetarë

Numri I vizitorëve: 5600

56 Ngjarje
41 Filma dhe dokumentarë

5 Netë muzikore

7 Debate

3 Ngjarje artistike
19 Vullnetarë

Numri I vizitorëve: 5600

Parku 2019

Parku 2019

Parku 2019

67 Ngjarje
43 Filma dhe dokumentarë

6 Netë muzikore

8 Debate letrate

2 ekspozita

5 ngjarje artistike

3 Ngjarje te veçanta

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit

24 Vullnetarë

Numri I vizitorëve- 6200

67 Ngjarje
43 Filma dhe dokumentarë

6 Netë muzikore

8 Debate letrate

2 ekspozita

5 ngjarje artistike

3 Ngjarje te veçanta

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit

24 Vullnetarë

Numri I vizitorëve- 6200

67 Ngjarje
43 Filma dhe dokumentarë

6 Netë muzikore

8 Debate letrate

2 ekspozita

5 ngjarje artistike

3 Ngjarje te veçanta

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit

24 Vullnetarë

Numri I vizitorëve- 6200

Parku 2020

Parku 2020

Parku 2020

25 Ngjarje
25 Filma dhe dokumentarë

Projekti- Drive in Cinema

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit
12 Vullnetarë

Numri i vizitorëve- 1050

25 Ngjarje
25 Filma dhe dokumentarë

Projekti- Drive in Cinema

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit
12 Vullnetarë

Numri i vizitorëve- 1050

25 Ngjarje
25 Filma dhe dokumentarë

Projekti- Drive in Cinema

Projekti- Trashëgimia Kulturore

promovimi përmes Artit
12 Vullnetarë

Numri i vizitorëve- 1050

Parku 2021

Parku 2021

Parku 2021

51 Ngjarje
35 Filma dhe dokumentarë

7 Netë muzikore

2 Organizime për fëmijë

3 Aktivitete artistike

3 Debate artistike

1 Shfaqje teatrale
15 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 9200

51 Ngjarje
35 Filma dhe dokumentarë

7 Netë muzikore

2 Organizime për fëmijë

3 Aktivitete artistike

3 Debate artistike

1 Shfaqje teatrale
15 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 9200

51 Ngjarje
35 Filma dhe dokumentarë

7 Netë muzikore

2 Organizime për fëmijë

3 Aktivitete artistike

3 Debate artistike

1 Shfaqje teatrale
15 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 9200

Parku 2022

Parku 2022

Parku 2022

57 ngjarje
32 shfaqje të filmave

13 netë muzikore

6  aktivitete për fëmijë

2  debate letrare

3  aktivitete të artit

Dhe prezentimi i Abetares së
unifikuar shqiptare
13 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 12350

57 ngjarje
32 shfaqje të filmave

13 netë muzikore

6  aktivitete për fëmijë

2  debate letrare

3  aktivitete të artit

Dhe prezentimi i Abetares së
unifikuar shqiptare
13 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 12350

57 ngjarje
32 shfaqje të filmave

13 netë muzikore

6  aktivitete për fëmijë

2  debate letrare

3  aktivitete të artit

Dhe prezentimi i Abetares së
unifikuar shqiptare
13 Vullnetarë

Numri i vizitorëve: 12350

© Parku Ali Podrimja. 2023

© Parku Ali Podrimja 2023